AGENDA ·   NIEUWS ·   055 54 00 333
  CONTACT ·   AANMELDEN ·   

TITLE

DESCRIPTION

DOCENTEN

Eindtoets ROUTE 8 – In het kort ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen die opgedeeld zijn in verschillende deeltoetsen. Daarnaast hebben we de onderdelen begrippenlijst en luistervaardigheid aan het onderdeel taal toegevoegd. Het onderdeel persoonlijk functioneren is optioneel. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt twee à drie klokuren in beslag. De eindtoets ROUTE 8 is net als alle andere eindtoetsen kosteloos.

Flexibele afname Door het adaptieve karakter maakt iedere leerling een eigen toets. De afnameduur kan per leerling verschillen. De duur van de toets zegt niets over het resultaat. De verschillende onderdelen kunnen verspreid worden afgenomen in de periode van 15 april t/m 15 mei. Scholen kunnen zelf bepalen wanneer ze de eindtoets afnemen. Mocht een school over een beperkt aantal computers beschikken, dan kan de toets in groepjes worden gemaakt.

Digitaal ROUTE 8 wordt digitaal via internet binnen een beveiligde omgeving afgenomen. Per leerling wordt een inlogcode aangemaakt waar een wachtwoord aan gekoppeld is. Via een eenvoudig inlogsysteem komt iedere leerling in een eigen toetsomgeving terecht.

Ben-ik-geschikt Om er zeker van te zijn dat de ICT-omgeving van de school geschikt is voor afname, doorlopen de scholen voorafgaand aan de toets een ben-ik-geschikt-stappenplan. Op deze manier krijgt A-VISION inzicht in de ICT-omgeving. Dit om eventuele problemen te voorkomen. Blijkt de ICT-omgeving vooraf niet geschikt te zijn, dan zoekt A-VISION samen met de school naar een oplossing.

Instructievideo Bella en Bink zijn de ROUTE 8 cartoon-assistenten. Voorafgaand aan de toets zullen Bella en Bink in een instructievideo aan de leerlingen uitleggen hoe de toets werkt.

Veiligheid Leerlingen kunnen alleen inloggen tijdens schooltijden. Daarnaast staat de toets alleen open op de dag waarvan de school aangeeft de toets af te nemen. Wanneer een leerling een onderdeel heeft afgerond, kan het onderdeel niet meer worden geopend. Ieder antwoord dat de leerling geeft, wordt direct op de server opgeslagen. Bij onverwachte storingen kan de leerling verder gaan waar hij gebleven was.

Adaptief

‘Ieder een eigen route en dus een eigen toets’

ROUTE 8 is een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over.

Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Om deze reden kunnen leerlingen niet terug naar een vorige vraag. De leerling wordt altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. De omvang van de database is voldoende om leerlingen verschillende vragen aan te bieden.

ROUTE 8 zorgt er op deze manier voor dat het toetsen minder belastend is voor een leerling. De vragen sluiten aan bij het niveau van de leerling en een leerling hoeft met deze werkwijze niet onnodig teveel moeilijke of juist te makkelijke vragen te beantwoorden.

TAAL

Het domein taal bestaat uit vijf deeltoetsen

LEESVAARDIGHEID

Bij de deeltoets leesvaardigheid wordt een aantal teksten aangeboden waarover de leerling vragen dient te beantwoorden. Tijdens het beantwoorden van de vragen kunnen de teksten teruggelezen worden. Iedere leerling krijgt minstens drie verschillende type teksten aangeboden.

TAALVERZORGING

Bij de deeltoets taalverzorging komen de volgende onderdelen aan bod: spelling werkwoorden, spelling niet-werkwoorden en interpunctie.

WOORDENSCHAT

Bij de deeltoets woordenschat wordt de syntactische kennis (synonieme zinnen en uitdrukkingen) en semantische kennis (woordbetekenis en woorden met gelijke betekenis) getoetst.

BEGRIPPENLIJST

De deeltoets begrippenlijst bestaat uit vragen met betrekking tot zinsontleding en woordbenoemen.

LUISTERVAARDIGHEID

Bij de deeltoets luistervaardigheid krijgt de leerling een aantal fragmenten te zien en te horen waarover vragen worden gesteld. Tijdens het beantwoorden van de vragen kunnen de fragmenten altijd worden teruggekeken. Wij leveren hiervoor gratis ROUTE 8 koptelefoontjes aan. Iedere leerling krijgt minstens drie verschillende type fragmenten aangeboden.

DICTEE

Bij de (optionele) deeltoets dictee krijgen leerlingen een audiofragment te horen waarin een zin wordt voorgelezen gevolgd door het woord dat leerlingen moeten intypen. Wij leveren hiervoor gratis ROUTE 8 koptelefoontjes aan.

REKENEN

Het domein rekenen bestaat uit vier deeltoetsen

GETALLEN

Bij de deeltoets getallen worden items over de schrijfwijzen van getallen, het gebruiken van getallen en getalrelaties getest. Daarnaast komt het onderdeel hoofdbewerkingen op papier uitvoeren aan bod.

VERHOUDINGEN

De deeltoets verhoudingen bestaat uit items die ingaan op verhoudingen, procenten, breuken en decimalen.

METEN & MEETKUNDE

De deeltoets meten & meetkunde gaat in op maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, geld en tijd. Daarnaast dienen leerlingen meetinstrumenten te kunnen gebruiken.

VERBANDEN

De deeltoets verbanden gaat in op het lezen en interpreteren van gegevens uit tabellen, grafieken en diagrammen.

schets3a

De onderdelen van rekenen bevatten enkel afbeeldingen wanneer deze betrekking hebben op de vraag. De rekenvragen spitsen zich enkel toe op rekenen. Begrijpend lezen wordt bij het onderdeel leesvaardigheid getest.

 

Hulpmiddelen Bij alle deeltoetsen mag de leerling kladpapier gebruiken. Iedere leerling ontvangt vooraf aan de toets een A4 met daarop de inloggegevens. Dit papier kan de leerling als kladpapier gebruiken. Andere hulpmiddelen (zoals tafelkaart of rekenmachine) zijn niet toegestaan.

FUNCTIONEREN

Functioneren bestaat uit twee factoren

Functioneren is een optioneel onderdeel. Functioneren richt zich op de onderwerpen zelfconcept en werkhouding. Het gaat bij de beantwoording van de vragen niet om goed of fout, maar om de mening van de leerling. Welke stelling past goed bij de leerling en welke past minder bij de leerling. Hoewel dit onderdeel optioneel is, kan het resultaat bijdragen in de verdere ontwikkeling binnen het voortgezet onderwijs.

WERKHOUDING

Werkhouding bestaat uit verschillende vragen die gaan over de manier waarop een leerling over het leren op school denkt. Het gaat hierbij om onderwerpen die te maken hebben met orde en netheid van het schoolwerk, leergierigheid, concentratievermogen en de wil om te presteren.

Hoe hoger de score, hoe meer plezier de leerling ervaart bij zijn of haar inzet voor schoolse taken. Hoe lager de score, hoe meer moeite de leerling heeft om gestructureerd te werken of om de aandacht langere tijd vast te houden.

ZELFCONCEPT

Zelfconcept bestaat uit verschillende vragen die gaan over de manier waarop een kind zichzelf ziet en voelt ten opzichte van anderen. Het gaat hierbij om onderwerpen die te maken hebben met de eigenwaarde, gemoedstoestand, het omgaan met bepaalde situaties en het contact met anderen.

Hoe hoger de score, hoe positiever het beeld is dat de leerling van zichzelf heeft. Hoe lager de score, hoe meer de leerling twijfelt aan het beeld van zichzelf en de eigen mogelijkheden. De resultaten van beide factoren worden in een aparte rapportage weergegeven.

Dyslexie Voor leerlingen met een dyslexieverklaring kan er gebruik gemaakt worden van ReadSpeaker. Hiermee wordt de tekst op vraagniveau voorgelezen.  De testbegeleider kan deze optie zelf digitaal selecteren voor de leerlingen met dyslexie.

Voor alle leerlingen is het daarnaast mogelijk om het lettertype te vergroten.

Dyscalculie Voor leerlingen met een dyscalculieverklaring is er geen aparte versie. Er zit echter geen tijdslimiet aan de eindtoets. Leerlingen kunnen de rekenonderdelen in eigen tempo maken. De leerlingen mogen gebruikmaken van kladpapier. Het adaptieve karakter draagt eraan bij dat leerlingen met dyscalculie vragen krijgen op hun eigen niveau.

Leerlingen met een auditieve beperking kunnen het onderdeel luistervaardigheid overslaan. Dit is geen verplicht onderdeel.

Resultaat De basisschool kent de leerlingen het beste. Het schooladvies is leidend en de toelating voor het voortgezet onderwijs mag niet afhangen van de uitslag van de eindtoets. Mocht de eindtoets resulteren in een hoger plaatsingsadvies, dan dient het advies voor het voortgezet onderwijs te worden heroverwogen. Wanneer de eindtoets een lager plaatsingsadvies weergeeft, wordt het schooladvies gehanteerd.

Rapportage Het individuele scorerapport geeft per domein en per deeltoets aan wat het bijbehorende niveau van de leerling is. Daarnaast is er een totaalscore voor de domeinen taal en rekenen. De score wordt weergegeven met een rode cirkel op een balk met een schaal van 100-300. Tevens wordt aangegeven of het referentieniveau 1F, 2F en 1S volgens Meijerink is behaald.

Het scorerapport van het onderdeel functioneren geeft voor de factoren zelfconcept en werkhouding een score weer op een schaal van laag naar hoog. De resultaten worden niet meegenomen bij het advies voor een brugklastype. De resultaten kunnen worden gebruikt ter informatie voor het voortgezet onderwijs.

 

Advies De scores van de afzonderlijke deeltoetsen bepalen de standaardscore van ROUTE 8. Deze score wordt ook weergegeven met een rode cirkel op een balk met een schaal van 100-300. Bovendien wordt het bereik van de verschillende toetsadviezen (PRO/VMBO BB, VMBO BB/VMBO KB, VMBO KB/VMBO GL-TL, VMBO GL-TL/HAVO, HAVO/VWO, VWO) vermeld. Bij het advies voor een brugklastype wordt de schaalverdeling hiernaast gehanteerd.

 

Groepsoverzicht De school ontvangt na afloop van de afname een groepsoverzicht. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven wat de resultaten van de gehele groep zijn. Op deze manier krijgt de school inzicht in alle adviezen van de groep, de behaalde referentieniveaus en de scores per onderdeel. Het laatst genoemde geeft de school tevens inzicht of specifieke onderdelen meer aandacht behoeven.

Normen inspectie De inspectie heeft normtabellen opgesteld voor de eindtoets ROUTE 8. De inspectie past bij het beoordelen van de scholen deze normtabellen toe. Voor meer informatie en inzicht in deze normtabellen verwijzen wij u naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-18920.html

 

Advies Voortgezet Onderwijs

PRO/VMBO BB 100 – 118
VMBO BB/VMBO KB 119 – 171
VMBO KB/VMBO GL-TL 172 – 196
VMBO GL-TL/HAVO 197 – 223
HAVO/VWO 224 – 246
VWO 247 – 300

 

 

 

 

Hiernaast vindt u de uitleg die u kunt gebruiken bij het lezen van de rapportage.

Kennismaken met eindtoets ROUTE 8

Tijdens deze webinar zullen onze collega’s David en Angelique u in vogelvlucht meenemen door de eindtoets ROUTE 8. De adaptiviteit, de verschillende onderdelen en de rapportages zullen onder andere aan bod komen. Door deze webinar kunt u zich goed oriënteren op onze eindtoets. Mocht u naderhand vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via eindtoets@a-vision.nu of via 055-5400333!

Testinstructie eindtoets ROUTE 8

Tijdens deze webinar zullen onze collega’s Astrid en Angelique u meenemen in de voorbereiding op de ROUTE 8 eindtoets. Hierbij zullen verschillende zaken aan bod komen: Hoe kunt u de toets op de juiste datum klaarzetten voor uw school? Hoe kunt u ReadSpeaker activeren? Hoe bereidt u leerlingen voor op het feit dat zij niet terug kunnen naar de vorige vraag? Deze vragen zullen wij allemaal beantwoorden in deze webinar. Mocht u naderhand vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via eindtoets@a-vision.nu of via 055-5400333!