Overige diensten

Hieronder treft u een overzicht van de diverse instrumenten welke door A-VISION zijn ontwikkeld of welke door A-VISION kunnen worden afgenomen binnen het primair onderwijs.

Capaciteiten

ADIT
De ADIT is een adaptieve digitale capaciteitentest voor groep 6, 7 en 8. Door de adaptieve afnameroutine past de testinhoud zich (zoveel mogelijk) aan het niveau van de leerlingen aan. Hierdoor worden zij niet onnodig geconfronteerd met voor hen te makkelijke of te moeilijke opgaven. De ADIT kan ingezet worden om het advies dat richting het voortgezet onderwijs gegeven wordt, te ondersteunen. Daarnaast kan de ADIT gebruikt worden voor bepaling van de ondersteuningsbehoefte van een leerling. De ADIT is ontwikkeld door A-VISION. Hier vindt u meer informatie over de ADIT.

IVO
De IVO is een capaciteitentest die zowel schriftelijk als digitaal kan worden afgenomen in groep 8 als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs. De IVO is ontwikkeld door A-VISION. Hier vindt u meer informatie over de IVO.

NIO
De NIO is een capaciteitentest die zowel schriftelijk als digitaal kan worden afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs. De NIO is ontwikkeld door Boom Testuitgevers maar kan door één van onze collega's worden afgenomen. Meer informatie over de NIO? Klik dan hier.

WISC
De WISC-III-NL meet de cognitieve capaciteiten van kinderen en adolescenten. De test kan zowel gebruikt worden voor de schatting van het algemeen functioneren als om inzicht te geven in de sterke en zwakke kanten van een intelligentieprofiel. Daarnaast wordt er een observatieverslag geschreven. Dit geeft inzicht in de spraak- en taalvaardigheid, motoriek, werkhouding en werkaanpak van de leerling. De WISC is ontwikkeld door Pearson Clinical maar kan door één van onze collega's worden afgenomen. Meer informatie over de WISC treft u hier.

WNV
De WNV meet de algemene non-verbale intelligentie (cognitieve capaciteiten) van kinderen en adolescenten. Daarnaast biedt de testafname mogelijkheid tot gedragsobservatie. Uitermate geschikt voor leerlingen die Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn, zoals leerlingen van een Internationale Schakelklas (ISK). De WISC is ontwikkeld door Pearson Clinical maar kan door één van onze collega's worden afgenomen.

Didactisch onderzoek

TPVO
De TPVO is een digitale testserie om het didactisch functioneren van de leerlingen in kaart te brengen worden de vier domeinen Begrijpend Lezen, Spelling, Inzichtelijk Rekenen en Technisch Lezen methodeonafhankelijk getoetst. De TPVO is ontwikkeld door A-VISION.

Persoonlijkheid

Eigenwijzer
Door het beantwoorden van vragen over voorkeuren en interesses biedt de EigenWijzer inzicht in het eigen persoonlijkheidsprofiel. Omdat de EigenWijzer deze koppelt aan ondersteuningsbehoeften, teamrollen en werkvormen is dit instrument uitermate geschikt om te gebruiken bij de begeleiding van leerlingen.

Docentenvragenlijst (DVL)
De DVL (de opvolger van de AVL) is een gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten opzichte van medeleerlingen, docenten en het schoolwerk. De DVL wordt ingevuld door de docent of de mentor van een leerling. Het is aan te bevelen om de Docenten Vragenlijst te gebruiken in combinatie met de Leerlingen  Vragenlijst zodat het oordeel van de leerkracht en de leerling met elkaar vergeleken kunnen worden. De DVL is ontwikkeld door a-vision.

Leerlingenvragenlijst (LVL)
Om te kijken of er sprake is van sociaal-emotionele problematiek kan de Leerlingen Vragenlijst gebruikt worden. Het is aan te bevelen om de Leerlingen Vragenlijst te gebruiken in combinatie met de Docenten Vragenlijst zodat het oordeel van de leerkracht en de leerling met elkaar vergeleken kunnen worden. De LVL is ontwikkeld door A-VISION.

INVOO
Wat heeft een leerling nodig? De INVOO is een digitale vragenlijst waarmee de ondersteuningsbehoeften van de leerling in beeld wordt gebracht. Inzicht in deze behoefte en de inzet van relevante begeleiding verkleinen de kans op problemen bij functioneren op school en op schooluitval. De INVOO wordt uitgegeven door A-VISION

NPV-J
De NPV-J 2 is een persoonlijkheidsvragenlijst die gebruikt kan worden om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling in beeld te brengen. De NPV-J wordt uitgegeven door Boom Testuitgevers maar kan worden afgenomen door één van onze collega's.

PMT-K
Persoonlijkheidsvragenlijst die motivatie en faalangst in beeld brengt. De PMT-K  is ontwikkeld door Pearson Clinical maar kan door één van onze collega's worden afgenomen.

LMT
De LMT-BO meet de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden gecontroleerd op sociale wenselijkheid. De LMT-BO is daarmee een alternatief voor de PMT-K. DE LMT is ontwikkeld door Boom Testuitgevers maar kan door één van onze collega's worden afgenomen.

Leervoorkeurenvragenlijst (LEV-L)
De LEV-L  is een digitale vragenlijst die de school inzicht geeft welke leervoorkeuren passen bij een leerling. De leerling krijgt zelf inzicht in de eigen leervoorkeuren, maar de docent krijgt daarnaast ook inzicht of de manier van onderwijs effectief is. 

Meervoudige Intelligentie Talententest (MITT)
De Meervoudige Intelligentie Talenten Test is een digitale vragenlijst voor de leerling en biedt inzicht in de diversiteit van talenten volgens het principe van Gardner.

Dyslexie en dyscalculie onderzoeken
Het is mogelijk om door A-VISION een onderzoek naar dyslexie en dyscalculie uit te laten voeren.