Rapportages

Resultaten
De onderdelen geven samen een betrouwbare indicatie van de intelligentie van een leerling uitgedrukt in de totale intelligentie. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verbale en non-verbale intelligentie en voor de verschillende subtests wordt weergegeven hoe de resultaten van de leerling zich onderling verhouden. 

Schooladvies
Tevens wordt voor de ADIT groep 8 het schooladvies weergegeven op de rapportage. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit schooladvies alleen gebaseerd is op de cognitieve capaciteiten uit het huidige onderzoek. De didactische vaardigheden en gegevens over de werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling worden niet meegenomen in dit advies, maar zijn voor een school wel belangrijk om mee te nemen in de afweging voor een passend advies.

In onderstaande video wordt uitleg gegeven over de interpretatie van de rapportages van de ADIT. Tevens wordt er een casus besproken.

De rapportages van de groepen 6, 7 en 8 worden op deze pagina weergegeven. Op de rapportage van groep 8 wordt een onderwijsadvisering gegeven. Op de rapportage in groep 6 en 7 wordt geen onderwijsadvisering weergegeven. Wel kan op de rapportage van groep 7 worden afgelezen wat een passend onderwijsniveau kan zijn voor de betreffende leerling.

Voorbeeldrapportage ADIT groep 8

ADIT rapportage groep 8

Voorbeeldrapportage ADIT groep 7

ADIT rapportage groep 7

Voorbeeldrapportage ADIT groep 6

ADIT rapportage groep 6