Rapportages

De school ontvangt verschillende rapportages na het maken van de eindtoets ROUTE 8.

Scores
De scores van de afzonderlijke deeltoetsen bepalen de standaardscore van ROUTE 8. Deze score wordt ook weergegeven met een rode cirkel op een balk met een schaal van 100-300. Het bereik van de verschillende brugklastypen wordt ook vermeld. Bij het advies voor een brugklastype wordt de volgende schaalverdeling gehanteerd.

Advies Voortgezet Onderwijs ROUTE 8 2021

Toetsadvies Standaardscore
PRO/VMBO BB 100 - 158
VMBO BB/VMBO KB 159 - 182
VMBO KB/VMBO GL-TL 183 - 202
VMBO GL-TL/HAVO 203 - 219
HAVO/VWO 220 - 232
VWO 233 - 300


In alle eindtoetsen draait een gezamenlijk anker mee, om de vergelijkbaarheid tussen de eindtoetsen nog beter te kunnen waarborgen. Op basis van deze analyses kunnen de omslagpunten voor de advisering naar het VO nog aangepast worden. 

Individuele scorerapport
Het individuele scorerapport geeft per domein en per deeltoets aan wat het bijbehorende niveau van de leerling is. Daarnaast is er een totaalscore voor de domeinen taal en rekenen. Deze totaalscores bestaan uit een gewogen gemiddelde. Zo weegt het onderdeel leesvaardigheid bijvoorbeeld zwaarder dan het onderdeel taalverzorging. De onderdelen verhoudingen en verbanden wegen binnen het domein rekenen zwaarder dan de onderdelen meten&meetkunde en getallen. Naast de scores wordt ook aangegeven of het referentieniveau 1F, 2F en 1S volgens Meijerink is behaald. Tot slot zijn op het scorerapport de omslagpunten weergegeven voor het behalen van de verschillende referentieniveaus aan de hand van paarse streepjes.

Het scorerapport van het onderdeel functioneren geeft voor de factoren zelfconcept en werkhouding een score weer van laag tot en met hoog. De resultaten worden niet meegenomen bij de berekening van het toetsadvies. De resultaten kunnen worden gebruikt ter informatie voor het voortgezet onderwijs. 

Groepsrapportage
De school ontvangt na afloop van de afname een groepsoverzicht. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven wat de resultaten van de gehele groep zijn. Op deze manier krijgt de school inzicht in alle adviezen van de groep, de behaalde referentieniveaus en de scores per onderdeel. Het laatst genoemde geeft de school tevens inzicht of specifieke onderdelen meer aandacht behoeven. Schoolrapportage
Wanneer een school met meerdere groepen 8 de eindtoets afgenomen heeft, ontvangt de school naast de genoemde groepsoverzichten ook een schooloverzicht. Op deze manier krijgt de school inzicht in de gegevens van de hele groep 8-populatie.

Normen Onderwijsinspectie
Met ingang van schooljaar 2020-2021 kijkt de Onderwijsinspectie op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen ze door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Voor meer informatie en inzicht in dit nieuwe onderwijsresultaten model verwijzen wij u graag door naar de site van de Onderwijsinspectie.