AGENDA ·   NIEUWS ·   055 54 00 333
  CONTACT ·   AANMELDEN ·   

Referentieniveaus

Lees hier alles over Referentieniveaus

Vanaf het schooljaar 2015-2016 vindt u op het scorerapport van uw kind naast de scores en het advies ook het wel of niet door uw kind behaalde referentieniveau. Omdat dit wellicht een aantal vragen op zou kunnen roepen heeft A-VISION hier kort voor u proberen samen te vatten wat deze referentieniveaus inhouden en wat ze betekenen voor u en uw kind.

In 2010 is vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de wet ‘referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’ vastgelegd. Hierin is vastgelegd wat een leerling op een bepaald punt in zijn of haar schoolloopbaan aan vaardigheden op het gebied van rekenen en Nederlandse taal dient te beheersen. Dit om ervoor te zorgen dat (vrijwel) alle leerlingen op een bepaald punt in hun schoolloopbaan (variërend van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs) in ieder geval hetzelfde basisniveau aan vaardigheden hebben, zodat ze naar de volgende fase in hun schoolloopbaan kunnen. Dit basisniveau wordt ook wel het fundamentele niveau (F) genoemd. Het kan echter zo zijn dat leerlingen sneller hun fundamentele niveau hebben bereikt. Daarom zijn er ook streefniveaus (S) vastgelegd.  De vaardigheden die bij de streefniveaus horen zijn vanzelfsprekend moeilijker.

Voor u als ouder van een leerling in (nu nog) groep 8 zijn alleen het eerste fundamentele-, het eerste streef- en het tweede fundamentele niveau 1F, 1S en 2F van belang. Het is (nog) niet voor elke vaardigheid mogelijk het referentieniveau te bepalen. Dit is dan ook de reden van het ontbreken van informatie over referentieniveaus bij enkele onderdelen.

Het volgende kan staan aangegeven op de rapportage van uw kind: Leesvaardigheid: niet behaald, 1F of 2F. Taalverzorging: niet behaald, 1F of 2F. Rekenen totaal: niet behaald, 1F of 1S.

Het niveau 1F is het eerste fundamentele niveau. Ongeveer 90% van de leerlingen heeft dit niveau bereikt aan het einde van de basisschool. Niveau 1S en 2F zijn onderling vrijwel gelijk en wordt door naar schatting 60% van de leerlingen behaald. Heeft een leerling referentieniveau 2F behaald, dan heeft de leerling automatisch ook 1F behaald. Ditzelfde geldt voor 1S. Een gedeelte van de leerlingen zullen het eerste fundamentele niveau niet behalen aan het einde van groep 8. Dit is echter niet direct een probleem. Niet elk kind ontwikkelt zich even snel en sommige kinderen hebben vanwege omstandigheden, bijvoorbeeld dyslexie, sterk autisme of een andere moedertaal dan Nederlands, meer moeite om het niveau te bereiken. Gelukkig is het onderwijs in Nederland er op ingesteld om ook deze leerlingen uiteindelijk op niveau te krijgen.

Schematisch weergegeven

Mocht u meer over de referentieniveaus willen weten, verwijzen wij u graag naar www.taalenrekenen.nl.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.